Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie www.willaurocze.pl.
 2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail.
 3. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i administracji danych zostały opisane na naszej stronie w zakładce Przetwarzanie danych osobowych i są integralną częścią regulaminu rezerwacji.
 4. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji noclegów wymagana jest wpłata w wysokości 30% kwoty rezerwacji, jednak nie mniej niż 50 zł.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 3 dni. Wymaganą kwotę Gość powinien wpłacić na konto bankowe podane przez obiekt. Pozostałą kwotę Gość uiszcza w obiekcie najpóźniej w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego.
 6. Obiekt nie obsługuje kart płatniczych/kredytywych. Płatność w obiekcie może być zrealizowana wyłącznie gotówką.
 7. Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej w wysokości 3 zł os/dzień na rzecz UM Szczawnica, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.
 8. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 9. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
 10. W odniesieniu do umów o świadczeniu usług hotelarskich konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 11. Reklamacje: Klienta ma możliwość złożenia reklamacji drogą mailową na adres willaurocze@gmail.com. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 12. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
 13. Właścicielem Willi Urocze jest: Beata Pacho, ul. Szlachtowska 17f, 34-460 Szczawnica, NIP: 734-302-88-00
 14. Polityka prywatności: Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
 16. Willa Urocze zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.willaurocze.pl.
 17. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.

Adres: ul. Szlachtowska 17f 34-460 Szczawnica

Email: willaurocze@gmail.com

Telefon: 666-471-150