Regulamin pobytu

Regulamin pobytu

  1. Do korzystania z noclegów uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane. Wynajmujący pokój lub apartament nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczon opłatę.
  2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w budynku do godz. 21.00.
  3. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób wg cennika.
  4. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń  powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
  5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić obsłudze bezpośrednio przy zakwaterowaniu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było bez uszkodzeń.
  6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest palenie papierosów na terenie całego budynku (za wyjątkiem balkonów).
  7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.
  8. Wykupiony pobyt  nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do Najmującego.
  9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które go naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznej zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenie budynku.
  10. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

Adres: ul. Szlachtowska 17f 34-460 Szczawnica

Email: willaurocze@gmail.com

Telefon: 666-471-150